1. Generelt

Disse leje- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om udlejning og anvendelse af produkterne, samt hertil relaterede ydelser i Danmark, jf. den til enhver tid gældende produkt- og prisliste.

Den person, som rekvirerer ydelser af Lindegården´s maskinudlejning, betegnes efterfølgende som lejer, og den der repræsenterer den/de rekvirerede ydelser betegnes Lindegården´s maskinudlejning.

Lejer skal være dansk statsborger og bosiddende i Danmark

Lindegården´s maskinudlejning kan til enhver tid afvise personer, som ønsker at leje materiel eller andre produkter, hvis der fra Lindegården´s maskinudlejnings side opstår tvivl om lejers identitet, hensigter med der lejede materiel, brug af det lejede materiel eller lignende tvivl.

Materiel og andre produkter fra Lindegården´s maskinudlejning må ikke udføres fra Danmark. Med mindre andet er aftalt.

Såfremt andet ikke fremgår af en udtrykkelig skriftlig aftale med Lindegården´s maskinudlejning, sker udlejning udelukkende på Lindegården´s maskinudlejning nærværende leje- og leveringsbetingelser, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af lejer afgivne ordre eller accept eller andre af lejer udfærdigede dokumenter.

Der forbeholdes ret til at ændre i lejebetingelserne og de til enhver tid gældende leje- og leveringsbetingelser kan findes på www.lindegarden.dk

 

2. Lejemålets varighed og beregning:

 Lejemålets varighed aftales på forhånd mellem Lindegården´s maskinudlejning og lejer.

For daglejemål gælder: For alt materiel, som udlejes fra Lindegården´s maskinudlejning, regnes lejemålets varighed fra den dag, hvor materiellet udleveres af Lindegården´s maskinudlejning plads til den dag, hvor materiellet afleveres på Lindegården´s maskinudlejnings plads og leje betalt, eller afmeldt efter aftale og leje betalt.

For timelejemål gælder: For alt materiel, som udlejes fra Lindegården´s maskinudlejning, regnes lejemålets varighed fra det klokkeslæt, hvor materiellet udleveres af Lindegården´s maskinudlejning plads til det klokkeslæt indenfor samme døgn, hvor materiellet afleveres på Lindegården´s maskinudlejning plads, afrundet til hele timer og leje betalt.

Lejeafgiften beregnes fra hele lejeperioden, uanset om det lejede er benyttet eller ej, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem Lindegården´s maskinudlejning og lejer.

Det lejede materiel skal være leveret tilbage på Lindegården´s maskinudlejning plads inden kl 0800, hvis lejemålet ikke ønskes forlænget i den følgende dag. Lejer skal i dette tilfælde varsle Lindegården´s maskinudlejning om forlængelse af lejemålet, forinden.

I perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende det lejede materiel, f.eks. på grund af vejrlig eller sygdom, foretages ikke fradrag i lejemålet.

 

3. Lindegården´s maskinudlejnings forpligtelser og ansvar:

 Materiellet leveres i rengjort, driftsklart og i lovlig stand.

Lindegården´s maskinudlejning har ansvaret for overholdelse af evt. lovpligtige eftersyn.

 

4. Lejers forpligtelser og ansvar:

Så længe lejemålet varer, bærer lejer ansvaret for det lejede materiel, herunder forsikring, korrekt brug og vedligeholdelse.

Lejer påtager sig ansvaret for, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at anvendelsen sker under hensyntagen til foreskrevne anvendelse, ydeevne, belastning, sikkerhedsforskrifter og bestemmelser for afmærkning m.m. herunder nødvendige anmeldelser og forespørgsler til myndigheder m.fl.

Fremleje eller udlån til tredjemand må ikke finde sted.

Materiellet må ikke overflyttes til anden adresse end den, som på kontrakten er opgivet som arbejdsplads, med mindre andet aftales med Lindegården´s maskinudlejning.

Lejer bærer alene ansvaret for sig selv, egne ansatte og 3. person, med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler, for hvilke Lindegården´s maskinudlejning bærer ansvar og risiko. Herunder, men ikke udelukkende, bærer lejer ansvaret for skader på ting, personer og materiel, som følge af vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold der hersker, hvor materiellet skal anvendes.

Lejer bærer risiko og ansvaret for skader på tilkørselsveje, arealer, installationer over og under jord, skader på overflader, forurening og lignende med mindre lejer har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, som ikke ville medføre en sådan beskadigelse.

Såfremt Lindegården´s maskinudlejning måtte blive pålagt ansvar over for 3. person, er lejer forpligtet til at afholde Lindegården´s maskinudlejning skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod Lindegården´s maskinudlejning, herunder sagsomkostninger mv., svarende til de af Lindegården´s maskinudlejning afholdte omkostninger.

Lejer må ikke ændre på, eller ombygge på det lejede materiel, herunder fjernelse af dækplader eller konsoller m.m., uden forudgående tilladelse fra Lindegården´s maskinudlejning.

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftmæssig vedligeholdelse af materiellet, herunder kontrol af væskestand (olie, kølemiddel, hydraulikolie, bremsevæske, batterisyre m.m.), opladning af batteri, løbende rengøring m.v.

Lejer er forpligtet til at foretage slutrengøring inden aflevering af materiellet samt at afrapportere til Lindegården´s maskinudlejning om driftmæssig tilstand, herunder fejl og mangler.

Lejer afholder i lejeperioden alle udgifter til brændstof, smøremidler, hydraulikolie, reparationer, montering og demontering, kølemidler, vedligeholdelse af bor og mejsler o.lign. Der må kun anvendes brændstof, smøremidler og hydraulikolie, som er anvist af Lindegården´s maskinudlejning.

Som udgangspunkt må reparationer kun udføres af Lindegården´s maskinudlejning, eller efter forudgående aftale.

Lindegården´s maskinudlejning skal til enhver tid have uhindret adgang, men ikke pligt, til at bese og inspicere det lejede materiel.

 

5. Transport, levering, afhentning og returnering af lejet materiel og andre produkter:

Leverings- og afhentningsdato og tidspunkt aftales forudgående mellem lejer og Lindegården´s maskinudlejning.

Lejer skal oplyse om tilkørselsforhold, herunder underlag, brede og højde, samt andre forhold, som har betydning for tilkørsel og opstilling ved levering/afhentning.

Transportudgifter betales af lejer i henhold til tilbud mellem lejer og Lindegården´s maskinudlejning.

Afhentning og aflevering af lejet materiel kan ske på Lindegården´s maskinudlejnings plads, efter forudgående aftale.

Afhentning og returnering af materiel kan udføres af lejer eller en af lejer bemyndiget person. I alle tilfælde skal den person, som afhenter det lejede materiel være dansk statsborger, have fast adresse i Danmark, skal kunne legitimere sig og oplyse sit navn, adresse og telefonnummer.

Ved aflevering på lejers adresse eller arbejdssted, skal lejer, eller lejers repræsentant være til stede. Lejer eller lejers repræsentant skal kvittere for det lejede materiel og modtage instruktion i brug af materiellet.

Eventuelle reklamationer skal rejses på første lejedag og kan ikke senere tages til følge.

Lejer er ved tilbagelevering af det lejede forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand som ved modtagelsen, i rengjort stand, dog modregnet almindelig slitage.

Eventuelle reparationer som følge af misligholdelse eller forkert brug samt rengøring vil ske på lejers regning. Lejer er ligeledes forpligtet til at erstatte bortkommet materiel eller komponenter.

 

6. Forsikring og erstatning:

Det lejede materiel skal dækkes af lejers forsikring i hele lejeperioden.

Forsikringen skal dække brand, tyveri, hærværk eller anden udfra kommende skade eller hændelse imod det lejede materiel.

Lejers forsikringsforpligtigelser ophører, når materiellet er tilbageleveret til Lindegården´s maskinudlejnings plads eller afhentet på lejers adresse eller arbejdssted.

Ved tyveri skal lejer straks kontakte politi og Lindegården´s maskinudlejning.

Selvkørende motorkøretøjer er med undtagelse af motorbører og havemaskiner, hvor føreren ikke transporteres på materiellet, ansvarsforsikret i henhold til færdselsloven.

Der henvises i øvrigt til den af Lindegården´s maskinudlejning tegnede ansvarsforikring.

Lejer skal erstatte skader, fejl og bortkomst af materiel og komponenter, som opstår under brug eller ophold under lejers varetægt. Tab af maskiner eller værktøj erstattes efter aktuel værdi tillagt gebyr for sagsbehandling, herunder bestilling og transport af erstatningsmateriel. Erstatningsbeløbet kan ikke overstige nyværdien for erstatningsmateriel inklusiv transport, eksklusive moms.

Reservedele erstattes efter kostpris, inklusiv transport.

Reparation erstattes efter regning.

 

7. Sikkerhedsstillelse og betaling:

Leje betales forud med mindre andet er aftalt. Lindegårdens maskinudlejning kan forlange et dispositum svarende til aftalte leje.

Ved lejemål ud over en uge (7 dage), skal lejen betale ugevis.

Leje og dispositum betales ved bankoverførsel, MobilePay, Swipp eller kontant.

Såfremt lejer har afmeldt lejemålet, men ikke har betalt leje/erstatning/gebyr af det afmeldte materiel, tillægges det skyldige beløb 8% pr. påbegyndt måned, indtil leje/erstatning/gebyr er betalt.

Såfremt betaling af lejemål/gebyr/erstatning eller anden fordring udebliver fremsendes rykkerskrivelse. 1. rykkerskrivelse fremsendes efter 10 dage, 2. rykkerskrivelse fremsendes efter 20 dage, regnet fra afmeldingsdatoen for det lejede materiel. Der tillægges et gebyr på kr. 100,- pr. rykkerskrivelse.

Efter 30 dages udeblivelse af betaling af det fakturerede beløb, overdrages forretningen til sagfører og inkasso.

 

8. Misligeholdelse:

Såfremt en lejer misligeholder sine forpligtelser, kan Lindegården´s maskinudlejning uden varsel ophæve lejeaftalen og kræve erstatning for tab, herunder udgifter, som Lindegården’s maskinudlejning måtte have afholdt. Eksempler herpå kan være:

  • Lejer undlader at betale leje, deposita eller andre skyldige beløb, som er forfaldne senest 8 dage efter forfald.
  • Konkurs eller betalingsstandsning og ikke er i stand til at stille sikkerhed for det skyldige beløb eller betaling for fortsat lejemål.
  • Undlader at vedligeholde, rengøre eller sikre forskriftmæssig behandling af det lejede materiel.
  • Nægter Lindegården´s maskinudlejning adgang til at besigtige det lejede materiel.
  • Anvender materiellet i strid med love, forskrifter og instruktioner.
  • Misbruger det lejede, herunder uforsvarlig behandling.
  • Udlåner eller overdrager det lejede materiel til 3.person, flytter det lejede uden anmeldelse.

 

9. Tvister/værneting:

I tilfælde af tvister mellem parterne, som ikke kan afgøres ved forhandling eller forlig, afgøres tvister og værneting ved dansk ret.